Forebyggende kurs

Målrettet satsing på forebyggende arbeid skal forhindre og redusere konsekvensene av branner og hendelser i forbindelse med håndtering av farlig stoff. Det er myndighetenes målat kurset skal gjenspeile samfunnsutviklingen. Ved revisjon av kursplanen har det vært viktig å se på utviklingstrekk i dagens og fremtidens risikobilde. For at det nasjonale brannforebyggende arbeidet skal utvikles, må mål og virkemiddelbruk for det fremtidige brannsikkerhetsarbeidet tilpasses risikobildet til enhver tid.

Dette kurset er basert på forskrift om brannforebygging som trådte i kraft 01.01.16. Se mer info i kursplanen på skolens hjemmeside.

Opptakskrav og dispensasjon fra opptakskrav

Dersom søker ikke tilfredsstiller gjeldende opptakskrav, må skriftlig søknad om dispensasjon, inkludert dokumentasjon sendes Norges brannskole i god tid før søknadsfristenes utløp

Opptakskrav:

Målgruppe:

Personell som skal utføre eller utfører oppgaver etter Brann- og eksplosjonsvernloven for kommunen.

Kursets oppbygning:

Kurset består av 5 moduler som gjennomføres i 3 perioder.

Periode 1: 2 uker

Periode 2: 1 uke

Periode 3: 2 uker

*Tilsyns-modulen blir mest sannsynlig gjennomført regionalt, men sted er enda ikke bestemt

Ved søkning til forebyggende kurs søkes det om opptak til alle 5 moduler under ett.

Kurs nr. 1 gjennomføres i perioden:
Kurs nr. 2 gjennomføres i perioden:
Kurs nr. 3 gjennomføres i perioden:

Sted Starter Slutter Søknadsfrist
Ingen treff