Overflateredning - Kurs for lokale instruktører

Kurset er en del av Gjensidigestiftelsen sitt prosjekt «Det store brannløftet» der vannredning er et av satsingsområdene. Det inngås samarbeid med Norges brannskole og Gjensidigestiftelsen der kurset og kursplanen for lokale instruktører forankres til brannskolen. Kurset er en videreføring av kurs for regionale instruktører for overflateredning der lokale instruktører blir ansvarlig for gjennomføring av lokal opplæring. Det er utarbeidet egne kursplaner for kurs som er gjeldende for lokale instruktører. Kursene skal gjennomføres av regionale instruktører.

For å få utdannet flest mulig instruktører og overflatereddere på en effektiv og rask måte, er utdanningen tenkt delt inn i 3 trinn. Kursplanen for trinn 1 beskriver utdanningen for regionale instruktører fra hele landet som igjen skal lære opp lokale instruktører i trinn 2. De lokale instruktørene skal så i trinn 3 lære opp de som skal utøve tjenesten i sine brannvesen.

Kurset bygger ikke på andre læreplaner, men kursinnhold vil likevel kunne brukes i utarbeidelse av nye moduler for den planlagte fagskolen ved Norges brannskole.

Kursets hovedmål

Målet med kurset er å kvalifisere deltakerne slik at de har gode kunnskaper og ferdigheter innenfor overflateredning som fagområde. Deltakerne skal kunne være instruktører for lokal opplæring og øvelse ved en brannstasjon.

I opplæringen vil man bestrebe seg på å skape sammenheng mellom teoretisk og praktisk opplæring. Det vil være fokus på overflateredning som fag der det forutsettes at grunnleggende kunnskaper og ferdigheter erverves gjennom andre emneområder i utdannelsen for brannkonstabelen (hms, kommunikasjon, ledelse m.v.).

Kursets varighet, opptakskrav og målgruppe

Kurset har en varighet på 24 timer der det i tillegg skal gjennomføres en e-læringsmodul før kursstart.

Opptakskravet for deltagerne fastsettes ikke spesifikt, men vurderes individuelt der det legges vekt på:

  1. Relevant utdanning og andre kompetansehevende tiltak

  2. Erfaring innen overflateredning eller tilsvarende kompetanse

  3. Erfaring innen undervisning og gjennomføring av kurs og kursledelse

Deltakeren skal gjennomføre og bestå e-læringsmodulen for overflateredning.

Informasjon om kompetanse skrives i kommentarfeltet.

Målgruppa er ressurspersoner, gjerne med erfaring fra overflateredning, som skal være lokale/regionale kompetansepersoner i eget branndistrikt.

Det er mulig å søke flere fra samme brannvesen, men vi vil vurdere dette i hvert enkelt tilfelle opp mot totalt antall søkere.

Videre er det også mulig å ikke ha instruktører selv om det er mottatt en overflatepakke. Det må da avtales med nabobrannvesen eller andre for intern opplæring.

Alle vil bli vurdert for opptak uavhengig av om de er mottakere av utstyrspakker gjennom Det store brannløftet.

Kvalifikasjonskrav

Krav for å kunne søke plass på kurs:

1. Søkeren må være tiltenkt en rolle som instruktør i eget brannvesen

2. Søkerern bør ha erfaring med overflateredning eller tilsvarende

3. Søkeren må være ansatt i et brannvesen

Arbeidsformer

Læring skal i hovedsak skje gjennom aktivisering og praktisk trening av deltakerne. Teoretiske undervisning vil i hovedsak skje nær øvingsstedet og som oftest kombineres med praktisk trening.

Øvelsene vil tilpasses de lokale utfordringer som finnes. Selv om ikke alle sluttbrukerne (brannvesen) skal ha opplæring i både is, elv og sjø, skal instruktørene ha opplæring innenfor alle disse områdene.

Kursets innhold

Overflateredning inneholder følgende emner: Overflateredder, bruk av aktuelle redningsflåter og søk etter personer som befinner seg under overflaten. (6 timer)
Elveredning inneholder følgende emner: Vann i bevegelse, nødsituasjoner ved elveredning, redningsteknikker, sikring av skadestedet og bruk av motorisert lettbåt. (10 timer)
Redning i is og kulde inneholder følgende emner: Risiko og redning på is og ved råk. ( 6 timer)

Det vil være utfordringer med redning på is og råk i kursperioden. Øvelsesopplegg vil derfor tilpasses de muligheter som er på denne tiden av året.

Kostnad

Det er ikke kursavgift.

Hvert brannvesen dekker selv sine løpende utgifter, men det kan søkes om dekning av reiseutgifter med mer hvis disse er uforholdsmessig store (reise med overnatting, fly med mer). Søknad sendes Gjensidigestiftelsen.

Kurssted

Det vil gjennomføres kurs i eller i nærheten av følgende områder. Kursene vil legges til gode øvelsesområder og det må derfor påregnes at stedsnavnet ikke nødvendigvis er kurslokasjon.

Sted Starter Slutter Søknadsfrist
Ingen treff