Utdanningsmodell 2018

Utdanningsmodell

Allment

Skolens tilbud bygger på en utdanningsmodell for brannpersonell.

Kvalifikasjonskrav

Kravene til utdanning og kompetanse for de ulike stillingskategorier fremgår av forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, fastsatt 26. juni 2002.   Forskriften stiller forskjellige krav avhengig av dimensjoneringsgrunnlag og om tjenesten er på hel- eller deltid.  Veiledning til forskriften foreligger også.

Utdanning av brannpersonell

I utdanningen av brannpersonell kan en skille mellom:

Yrkesutdanningen skal omfatte både forebyggende brannvern og beredskap iht. læreplaner.  Denne utdanningen skjer både gjennom teoretisk og praktisk opplæring i eget korps, samt grunnkurs i regi av Norges brannskole.  Det kreves grunnkurs for opptak til utrykningslederkurs. Dette gjelder både for heltids- og deltidspersonell. Opptakskrav framgår for øvrig i beskrivelse av de enkelte kurs. 

Det vises ellers til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-10 og § 7-11. 

Brannpersonell - utdanning for yrkesbrannvesen

Yrkesutdanning

Brannkonstabel skal gjennomføre yrkesutdanning som består av:

        i henhold til kursplan justert og godkjent av DSB i 2013.  Nettbasert kurs i brannvern inngår som et element i denne opplæringen 

I følge § 7 – 3 i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen skal brannkonstabel ha gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel.  Dette innebærer systematisk internopplæring i brannvesenet og grunnkurs for brannkonstabel.

Godkjent kursplan (internopplæring for brannkonstabel) som inneholder mål og hovedmomenter for denne opplæringen, samt tilhørende opplæringsbok (registreringsbok) kan skrives ut fra vårt nettsted http://www.nbsk.no.  Det er brannsjefen som er ansvarlig for at opplæringen gjennomføres i henhold til planen. Opplæringsboka skal medbringes ved oppstart av grunnkurs som en bekreftelse på gjennomført internopplæring.

Forskriftskravet gjelder både heltids- og deltidspersonell.

Lederutdanning

Lederutdanningen bygger på gjennomført yrkesutdanning og består av:

Spesialutdanning

Ikrafttreden av kvalifikasjonskrav til deltidspersonell

Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt en endringsforskrift til ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen av 26. juni 2002 ” § 8-5.  Endringen medfører at kompetansekrav til personell i deltidsbrannvesen trådte i kraft 1. januar 2007.

Forskriftskravene i §§ 7-3 og 7-7 til henholdsvis brannkonstabel og utrykningsleder i deltidsstilling måtte i utgangspunktet være oppfylt innen 31. desember 2012. Justis- og beredskapsdepartementet har forlenget denne overgangsordningen frem til 31.12.16.

Kravene gjelder ikke for brannkonstabler og utrykningsledere som er født før 1. januar 1957 og som har lang praksis i brannvesen.  Med lang praksis menes i denne sammenheng 8 - 10 år.

 

Utdanning av feierpersonell

Norges brannskole skal fortsatt spille en sentral rolle i utdanningen av landets feiere.

Lærling:

Feierutdanningen er et såkalt særløp som innebærer et treårig løp etter fullført videregående kurs I innen bygg- og anleggsteknikk. Det vil si første og andre års opplæring i bedrift (lærlingkontrakt) og et verdiskapingsår.

I denne treårsperioden tilbyr Norges brannskole opplæring i feierfagene fordelt på tre kursperioder.  Skolen har sammen med representant fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Feiermesternes Landsforening, Fagforbundet og Faglig råd for bygg og anleggsteknikk utarbeidet opplærings- og veiledningsplan for denne opplæringen.  Kursperiodene er fordelt slik:

1. år: Trinn 1: 5 uker

2. år: Trinn 2: 6 uker

3. år: Trinn 3: 6 uker

Krav til læretid før avlegging av svenneprøve for lærlinger er 48 måneder.

Elevene på Lærlingskolen trinn 3 og Eksamensforberedende yrkeslære i feierfaget blir oppmeldt til tverrfaglig eksamen av Sortland videregående skole, skolested Lødingen.  Skriftlig eksamen avvikles ved Norges brannskole siste kursdag.

Kandidater utenom lærlingordningen:

Vi gjør oppmerksom på at praksiskandidater kan få vurdert sin realkompetanse/utdanning av utdanningsetaten  i eget hjemfylke, fylkeskommunen. Relevant utdanning og yrkeserfaring (praksis) kan vurderes til avkortning av praksistiden.  Eksamensforberedende yrkeslære i feierfaget er et kurs der det er satt krav til praksistid i faget på 60 måneder (5 år) før en eventuell svenneprøve kan avlegges jfr. § 3-5 i Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringslova)

Det er svært viktig at alle opplysninger om fratrekk i praksistiden blir vedlagt søknaden, da dette danner grunnlaget for prioriteringen ved opptak på kurs. Mangel på dokumentasjon kan medføre at søknaden ikke blir prioritert ved opptak.

Henvisning: Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringslova) § 3-5

Forskrift til opplæringslova § 11-8

Eksamensforberedende yrkeslærekurs i feierfaget

Norges brannskole tilbyr eksamensforberedende yrkeslærekurs i feierfaget. 2 kurs à 6 uker. 

Avsluttende eksamen (sentralt gitt prøve) for det første kurset i 2017 må eleven avlegge i eget hjemfylke.

Kravet til praksistid vil være den samme. For det andre kurset i 2017 vil elevene bli meldt opp til tverrfaglig eksamen av Sortland videregående skole, skolested Lødingen. Skriftlig eksamen avvikles ved Norges brannskole siste kursdag.

Hvis du som leder/mester har praksiskandidter på eksamensforberedende kurs må du påse at din praksiskandidat blir meldt opp i ditt fylke til avsluttende skriftlig eksamen. Du finner mer informasjon om dette ved å kontakte opplæringskontoret.

EO - effektiv oppvarming

Styret i Norsk varmeteknisk forening EO ordningen ( EO - Effektiv Oppvarming) har innført avgift på kr. 350,-  for utstedelse av EO sertifikat for feiere. Dette gjelder for elever på Lærlingskolen trinn 3 og eksamensforberedende yrkeslære i feierfaget.