Alarmsentraloperatørkurs - internopplæring

Utdanning for alarmsentraloperatører

Oppgavene til operatørene på nødalarmsentralene er under utvikling, og samlokalisering av sentraler vil bli aktuelt i framtiden. Kvalifikasjonskravene i Dimensjoneringsforskriften er ikke lenger i samsvar med kompetansebehov, krav og forventninger til arbeidet ved nødalarmsentralene. Beredskapsutdanning trinn 1 (BER-1), som iht. Dimensjoneringsforskriften er opptakskrav til Alarmsentraloperatørkurset, ble gjennomført for siste gang våren 2015. I tillegg til å gjøre noe med opptakskravet, er det ønskelig å utvide alarmsentralenes rekrutteringsgrunnlag fra andre typer utdanning og erfaring.

Utdanningen beskrives i følgende kursplaner: Internopplæring alarmsentraloperatør, Forberedende modul alarmsentraloperatør, ICCS, VISION og Alarmsentraloperatørkurs

Målgruppe

Personell som skal arbeide ved en alarmsentral.

Opptakskrav

Internopplæringen kan starte opp før forberedende modul er gjennomført. Det forutsettes at de som ansettes ved en sentral har en relevant bakgrunn.

Internopplæringen må gjennomføres i løpet av 12 måneder etter ansettelse. For de som ikke har BER-1 eller Utrykningsleder deltid, kan deler av opplæringen tas både før og etter den forberedende modulen. Opplæringshåndboken finner du her. 

Leder av sentralen har ansvaret for den praktiske opplæringen og for opplæring som er nødvendig for å gjennomføre andre oppgaver lagt til sentralen. Operatøren skal ha en egen opplæringsbok som fylles ut i samarbeid med leder av 110-sentralen, som også attesteres når det enkelte mål er nådd. Den teoretiske delen av opplæringen godkjennes ved å bestå Nettbasert kurs for alarmsentraloperatør ved Norges brannskole.

Ved behov for å starte internopplæring for nytt personell, søker vedkommende på internopplæring som alarmsentraloperatør til Norges brannskole.
Oppstartsår
Ingen treff