Alarmsentraloperatørkurs - forberedende modul

Utdanning for alarmsentraloperatører

Oppgavene til operatørene på nødalarmsentralene er under utvikling, og samlokalisering av sentraler vil bli aktuelt i framtiden. Kvalifikasjonskravene i Dimensjoneringsforskriften er ikke lenger i samsvar med kompetansebehov, krav og forventninger til arbeidet ved nødalarmsentralene. Beredskapsutdanning trinn 1 (BER-1), som iht. Dimensjoneringsforskriften er opptakskrav til Alarmsentraloperatørkurset, ble gjennomført for siste gang våren 2015. I tillegg til å gjøre noe med opptakskravet, er det ønskelig å utvide alarmsentralenes rekrutteringsgrunnlag fra andre typer utdanning og erfaring.

Utdanningen beskrives i følgende kursplaner: Internopplæring alarmsentraloperatør, Forberedende modul alarmsentraloperatør, ICCS, VISION og Alarmsentraloperatørkurs

Forberedende modul alarmsentraloperatørkurs:

Mål

Modulen skal gi eleven gode kunnskaper om brann- og redningsfaglige emner slik at de til enhver tid kan handle fagkompetent i kommunikasjonen med den som melder ulykke, ved mottak og registrering av nødmeldinger, alarmering av mannskaper og kommunikasjon med innsatsstyrkene.

Opptakskrav

Målgruppe er de som jobber på en alarmsentral og har liten eller ingen formalkompetanse innenfor brann- og redningsfaget.

For å erstatte kravet om grunnkurs og beredskapsutdanning trinn 1 for de som ikke har dette, er det utarbeidet Kursplan for forberedende modul for alarmsentraloperatører. Modulen har til hensikt å gi elever med liten bakgrunn innenfor brann og redning kunnskap på utrykningsledernivå, men gjennomføring av modulen kvalifiserer ikke til utøvelse av funksjonen som utrykningsleder. Modulen vil være rettet mot kompetansebehovet til operatører på 110-sentraler. Modulen kan tas parallelt med internopplæringen, og når både internopplæring og forberedende modul er gjennomført og bestått, kan eleven starte på Kurs for alarmsentraloperatør

Sted Starter Slutter Søknadsfrist
Ingen treff