Utdanningsmodell

 

Allment
Skolens tilbud bygger på en utdanningsmodell for brannpersonell.

Kvalifikasjonskrav
Kravene til utdanning og kompetanse for de ulike stillingskategorier fremgår av forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, fastsatt 26. juni 2002. Forskriften stiller forskjellige krav avhengig av dimensjoneringsgrunnlag og om tjenesten er på hel- eller deltid. Veiledning til forskriften foreligger også.

Utdanning av brannpersonell
I utdanningen av brannpersonell kan en skille mellom:

Yrkesutdanningen skal omfatte både forebyggende brannvern og beredskap iht. læreplaner. Denne utdanningen skjer både gjennom teoretisk og praktisk opplæring i eget korps, samt grunnkurs i regi av Norges brannskole. Det kreves grunnkurs for opptak til utrykningslederkurs. Dette gjelder både for heltids- og deltidspersonell. Opptakskrav framgår for øvrig i beskrivelse av de enkelte kurs. Det vises ellers til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-10 og § 7-11.

Brannpersonell - utdanning for yrkesbrannvesen

Yrkesutdanning

Brannkonstabel skal gjennomføre yrkesutdanning som består av:

I følge § 7 – 3 i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen skal brannkonstabel ha gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel. Dette innebærer systematisk internopplæring i brannvesenet og grunnkurs for brannkonstabel.

Godkjent kursplan (internopplæring for brannkonstabel) som inneholder mål og hovedmomenter for denne opplæringen, samt tilhørende opplæringsbok (registreringsbok) kan hentes ut fra vårt nettsted http://www.nbsk.no.  Det er brannsjefen som er ansvarlig for at opplæringen gjennomføres i henhold til planen. Attestasjon for gjennomført internopplæring skal medbringes ved oppstart av grunnkurs.

Kvalifikasjonskrav til deltidspersonell

Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt en endringsforskrift til Forskrift av 26. juni 2002 nr. 729 omorganisering og dimensjonering av brannvesen § 8-5.

Forskriftskravene i §§ 7-3 og 7-7 om kompetansekrav til henholdsvis brannkonstabel og utrykningsleder i deltidsstilling måtte i utgangspunktet være oppfylt innen 31. desember 2012. Justis- og beredskapsdepartementet forlenget denne overgangsordningen frem til 31.12.16.

For kommuner som har deltidspersonell uten kompetanse i tråd med kravene i dimensjoneringsforskriften §§ 7-3 og 7-7, vil det etter 31. desember 2016 foreligge avvik fra forskriften.

Den nye teksten i § 8-5 finnes på www.dsb.no under Brannvern, brannvesen og nødnett og Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.

Lederutdanning

Lederutdanningen bygger på gjennomført yrkesutdanning og består av:

Spesialutdanning

Utdanning av feierpersonell

Norges brannskole skal fortsatt spille en sentral rolle i utdanningen av landets feiere.

   

Lærling:

Feierutdanningen er et såkalt særløp som innebærer et treårig løp etter fullført videregående kurs I innen bygg- og anleggsteknikk. Det vil si første og andre års opplæring i bedrift (lærlingkontrakt) og et verdiskapingsår.

I denne treårsperioden tilbyr Norges brannskole opplæring i feierfagene fordelt på tre kursperioder. Skolen har sammen med representant fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Feiermesternes Landsforening, Fagforbundet og Faglig råd for bygg – og anleggsteknikk utarbeidet opplærings- og veiledningsplan for denne opplæringen. Kursperiodene er fordelt slik:

1. år: Trinn 1: 5 uker

2. år: Trinn 2: 6 uker

3. år: Trinn 3: 6 uker

Krav til læretid før avlegging av svenneprøve for lærlinger er 48 måneder.

Oppmelding til eksamen i feierfaget:

Elevene på lærlingskolen trinn 3 er selv ansvarlig for oppmelding til eksamen. Skriftlig eksamen avvikles siste kursdag ved Narvik videregående skole, skolested Frydenlund.

Norges brannskole sender ut informasjon ca 1 måned før oppmeldingsfristen utløper 1. februar 2018 for oppmelding til Nordland fylkeskommune.

Styret i Norsk varmeteknisk forening EO ordningen (EO - Effektiv Oppvarming) har innført avgift på kr. 350,-  for utstedelse av EO sertifikat for feiere. Dette gjelder for elever på Lærlingskolen trinn 3 og eksamensforberedende yrkeslærekurs i feierfaget.

Kandidater utenom lærlingordningen:

Vi gjør oppmerksom på at praksiskandidater kan få vurdert sin realkompetanse/utdanning av utdanningsetaten i eget hjemfylke, fylkeskommunen. Relevant utdanning og yrkeserfaring (praksis) kan vurderes til avkortning av praksistiden. Eksamensforberedende yrkeslære i feierfaget er et kurs der det er satt krav til praksistid i faget på 60 måneder (5 år) før en eventuell svenneprøve kan avlegges jfr. § 3-5 i Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringslova).

Det er svært viktig at alle opplysninger om fratrekk i praksistiden blir vedlagt søknaden, da dette danner grunnlaget for prioriteringen ved opptak på kurs. Mangel på dokumentasjon kan medføre at søknaden ikke blir prioritert ved opptak.

Henvisning: Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringslova) § 3-5

Forskrift til opplæringslova § 11-8

Eksamensforberedende yrkeslærekurs i feierfaget

Norges brannskole tilbyr eksamensforberedende yrkeslærekurs i feierfaget. 1 kurs à 6 uker. 

Avsluttende teoretisk prøve (Sentralt gitt prøve):

Elevene må selv melde seg opp til sentralt gitt prøve i eget hjemfylke.

Oppmeldingsfrist er: 01. februar 2018.

Dato for sentralt gitt prøve for vår 2018 er 05. juni.

 

Avsluttende teoretisk prøve (Sentralt gitt prøve):

Elevene må selv melde seg opp til sentralt gitt prøve ved Narvik videregående skole, skolested Frydenlund.

Oppmeldingsfrist er: 15. september 2018.

NB! Opplysninger om endelig eksamensdato og kursets siste dag for høstkurset vil bli gitt på et senere tidspunkt.

 

Veiledning for oppmelding til sentralt gitt prøve, se lenke https://www.nfk.no/tjenester/utdanning/utdanning-i-skole/eksamen/ eventuelt kontakt opplæringskontoret.


Kravet til praksistid vil være den samme. 

Hvis du som leder/mester har praksiskandidater på eksamensforberedende kurs må du påse at din praksiskandidat blir meldt opp i ditt fylke til avsluttende skriftlig eksamen. Du finner mer informasjon om dette ved å kontakte opplæringskontoret.

EO - effektiv oppvarming

Styret i Norsk varmeteknisk forening EO ordningen ( EO - Effektiv Oppvarming) har innført avgift på kr. 350,-  for utstedelse av EO sertifikat for feiere. Dette gjelder for elever på Lærlingskolen trinn 3 og eksamensforberedende yrkeslære i feierfaget.