Administrative forhold 2019

 

Kursavgift:

Nettbasert kurs i brannvern                   kr.    4.650,-

Lærlingskolen trinn 1                              kr.  21.800,-

Lærlingskolen trinn 2                              kr.  26.550,-

Lærlingskolen trinn 3                              kr.  40.150,-

Eksamensforb. yrkeslærekurs                 kr.  36.000,- (inkludert lærermidler)

Brannutreder - elektro - del 1                 kr.  13.400,-

Brannutreder - elektro - del 2                 kr.  20.600,-

Håndbrannslokkerkurs - KAT grønn        kr.  13.150,- 

Håndbrannslokkerkurs, eksamens-        

avgift og kompetansebevis                      kr.    4.100,-

ICCS/Vision - 2 ukers kurs                       kr.    8.600,-

ICCS/Vision - 1 uke (komprimert kurs)   kr.   6.900,-

 

Vi gjør oppmerksom på at deltakere som ikke tilhører kommunale brann- og redningsvesen vil bli fakturert med en kursavgift på:

Kr. 8.250,- pr. kursuke

Dette gjelder samtlige kurs, unntatt er kurs som allerede har kursavgift (se over). 

Leie av bekledning og røykdykkerutstyr

Som et ledd i arbeidet med å bedre arbeidsmiljøet til elever og lærere ved skolen har NBSK innført egne prosedyrer for HMS i forbindelse med røykdykking. Prosedyrene inneholder blant annet egne rutiner for vask og vedlikehold av røykdykkerbekledning, underbekledning og pustemateriell.

For å kunne gjennomføre disse prosedyrene og dermed ivareta arbeidsmiljøet til elever og lærere, derfor deltakere på kurs som gjennomfører praktiske øvelser leie røykdykkerutstyr og brannbekledning hos NBSK.

Røykdykkerutstyr består av: maske, meis, flaske og lungeautomat. Pris for leie er kr. 465,- pr. dag.

Røykdykkerbekledning består av: brannbekledning, hansker, hjelm, hette og støvler. Pris for leie er kr. 430- pr. dag.

Elevene betaler kun for de dagene utstyret/bekledningen benyttes.  

Elevene skal selv ta med seg underbekledning. NBSK anbefaler å ta med minst 2 sett langermet ullundertøy, men anbefaler 4 sett

Kursavvikling

Kursene gjennomføres både ved Norges brannskole og regionalt.

Søknader - generelt

Søknader registreres elektronisk. Nærmeste overordnede/brannsjef mottar e-post som må godkjennes før søknad om opptak til kurs blir behandlet. Søknader som ikke er godkjent av nærmeste overordnet/brannsjef blir ikke behandlet i opptaksprosessen. Søknader som ikke godkjennes blir avslått. Det er viktig at det gis nøyaktige opplysninger i søknaden, alle feltene må fylles ut.

Søknader - deltidsopplæring

Søknad vedrørende oppstart av deltidsopplæring sendes fortløpende til: postmottak@dsb.no

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 30. september 2018. Unntatt er Alarmsentraloperatørkurs og brannutreder - elektro del 1 og del 2 som har søknadsfrist 31.12.18.

Opptakskrav og dispensasjon fra opptakskrav:

Dersom søker ikke tilfredsstiller gjeldende opptakskrav, sendes søknad om dispensasjon, inkludert dokumentasjon til postmottak@dsb.no i god tid før søknadsfristens utløp.

 

Helseundersøkelse og fysisk test for røyk- og kjemikaliedykkere:

Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften) stiller i § 30 og § 33 krav om at arbeidstakere må ha tilfredsstillende helse for å kunne utføre røyk- og kjemikaliedykkertjeneste. I veiledning til helseundersøkelse og fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykkere er det gjengitt nærmere beskrivelse av hvilke krav som gjelder, herunder bl.a. hyppighet, hvem som kan gjennomføre helseundersøkelsen og krav til fysisk utholdenhet og muskelstyrke.

 

Ved noen av kursene til Norges brannskole kreves det at alle som skal delta på kurs der det gjennomføres praktiske røyk- og kjemikaliedykkerøvelser skal gjennomføre fysisk test i regi av skolen ved oppstart av kurset. Elever som ikke består fysisk test i henhold til de krav som er gitt i veiledning til helseundersøkelser og fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykkere (Veiledning til arbeidsmiljøloven best. nr. 579) vil ikke få anledning til å delta videre på kurset, og vil bli erstattet av mannskaper på venteliste.

Når det gjelder regionale kurs anbefaler vi at kursarrangør gjennomfører fysisk test ved oppstart av kurset

Opptak

Melding om tildelt kursplass, reserveplass og avslag sendes kursdeltaker, pr. e-post i løpet av 4. kvartal 2018, med kopi til overordnet/brannsjef.  

 

Innkalling

Fagstoff og informasjon gjøres tilgjengelig via den digitale læringsplattformen Fronter. Innkalling, inkludert brukernavn og passord blir sendt kursdeltaker pr. e-post ca. 1 måned før kursstart.

Krav til merking av fakturaer

De fleste kommuner har tatt i bruk elektronisk handelsformat (EHF) for å håndtere leverandørfakturaer. Skolen henstiller til de enkelte brannvesen/kommuner som har tatt i bruk ovennevnte format, om å påføre fakturareferanse/kode på søknadsskjemaet til hver enkelt søker. 

Søkere fra Forsvaret

For personell fra forsvaret vil søknad om kursplass samt melding om opptak skje i henhold til egen avtale.

Avtalen innebærer: 

Dersom søkere fra Forsvaret tildeles kursplass, må innkjøpsordre sendes.

Nettbasert kurs i brannvern er et åpent kurs, og alle søkere får kursplass.  

Det er viktig at det gis nøyaktige opplysninger i søknaden.