Utdanningsmodell

Allment

Skolens tilbud bygger på en utdanningsmodell for brannpersonell.

Kvalifikasjonskrav

Kravene til utdanning og kompetanse for de ulike stillingskategorier fremgår i kapittel 7 og 8 av forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, fastsatt 26. juni 2002. Forskriften stiller forskjellige krav avhengig av dimensjoneringsgrunnlag og om tjenesten er på hel- eller deltid. Forskriften finnes på www.dsb.no under Brannvern, brannvesen og nødnett og Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.

Utdanning av brannpersonell

I utdanningen av brannpersonell kan en skille mellom:

Yrkesutdanning

Brannkonstabel skal gjennomføre yrkesutdanning som består av:

Yrkesutdanningen skal omfatte både forebyggende brannvern og beredskap iht. læreplaner.  Denne utdanningen skjer både gjennom teoretisk og praktisk opplæring i eget korps, samt grunnkurs i regi av Norges brannskole.  Det kreves grunnkurs for opptak til Ledelse trinn A. Dette gjelder både for heltids- og deltidspersonell.  Opptakskrav framgår for øvrig i beskrivelse av de enkelte kurs. 

Det er et krav om at internopplæring gjennomføres i henhold til godkjent kursplan. Tilhørende opplæringsbok finnes her. Det er brannsjefen som er ansvarlig for at opplæringen gjennomføres i henhold til plan. Internopplæringen må dokumenteres ved kursstart.

Forebyggendekurs (kursplan er under revidering)

Ledelsesutdanning

Ledelsesutdanning bygger på gjennomført yrkesutdanning og består av:

Spesialutdanning

Utdanning av feierpersonell

Norges brannskole har en sentral rolle i utdanningen av landets feiere.

Lærling:

Feierutdanningen er et såkalt særløp som innebærer et treårig løp etter fullført videregående kurs I innen bygg- og anleggsteknikk. Det vil si første og andre års opplæring i bedrift (lærlingkontrakt) og et år med verdiskaping.

I denne treårsperioden tilbyr Norges brannskole opplæring i feierfagene fordelt på tre kursperioder.  Skolen har sammen med representant fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Feiermesternes Landsforening, Norsk Brannvernforening, Fagforbundet og Faglig råd for bygg – og anleggsteknikk utarbeidet opplærings- og veiledningsplan for denne opplæringen.  Kursperiodene er fordelt slik:

 

1. år: Trinn 1: 5 uker

2. år: Trinn 2: 6 uker

3. år: Trinn 3: 6 uker

 

Krav til læretid før avlegging av svenneprøve for lærlinger er 48 måneder.

 

Oppmelding til eksamen i feierfaget:

Elevene på lærlingskolen trinn 3 er selv ansvarlig for oppmelding til eksamen. Skriftlig eksamen avvikles siste kursdag,ved Narvik videregående skole, skolested Frydenlund.

Norges brannskole sender ut informasjon ca. 1 måned før oppmeldingsfristen utløper 1. februar 2019 for oppmelding til Nordland fylkeskommune.

 

 

Kandidater utenom lærlingordningen:

Vi gjør oppmerksom på at praksiskandidater kan få vurdert sin realkompetanse/utdanning av utdanningsetaten i eget hjemfylke, fylkeskommunen. Relevant utdanning og yrkeserfaring (praksis) kan vurderes til avkortning av praksistiden. Eksamensforberedende yrkeslærekurs i feierfaget er et kurs der det er satt krav til praksistid i faget på 60 måneder (5 år) før en eventuell svenneprøve kan avlegges jfr. § 3-5 i Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringslova).

 

Det er svært viktig at alle opplysninger om fratrekk i praksistiden blir vedlagt søknaden, da dette danner
grunnlaget for prioriteringen ved opptak på kurs. Mangel på dokumentasjon kan medføre at søknaden ikke blir prioritert ved opptak.

Henvisning: Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringslova) § 3-5 og forskrift til opplæringslova § 11-8.

 

Eksamensforberedende yrkeslære i feierfaget

Norges brannskole tilbyr ett (1) eksamensforberedende yrkeslærekurs i feierfaget. Kurset er på 6 uker, og elevene har fri i uke 46.

 

Avsluttende teoretisk prøve (Sentralt gitt prøve):

Elevene må selv melde seg opp til sentralt gitt prøve ved Narvik videregående skole, skolested Frydenlund.

Oppmeldingsfrist er: 15. september 2019.

Opplysninger om endelig eksamensdato og kursets siste dag vil bli gitt på et senere tidspunkt.

 

Veiledning for oppmelding til sentralt gitt prøve, se her, eventuelt kontakt opplæringskontoret.

 

NB! Opplysninger om endelig eksamensdato og kursets siste dag for høstkurset vil bli gitt på et senere tidspunkt.

Hvis du som leder/mester har praksiskandidater på eksamensforberedende kurs må du påse at din praksiskandidat blir meldt opp i ditt fylke til avsluttende skriftlig eksamen.  Du finner mer informasjon om dette ved å kontakte opplæringskontoret.